11 Φεβρουαρίου 2013

σταχυολογώντας τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ελλήνων

Επίδαυρος,15 Ιανουαρίου 1822.
Οι εργασίες της Α' Εθνοσυνέλευσης οδήγησαν στη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ελλήνων.
Να μερικά από όσα περιλάμβανε:


"Aπόγονοι του σοφού και φιλανθρώπου Έθνους των Eλλήνων, σύγχρονοι των νυν πεφωτισμένων και ευνομουμένων λαών της Eυρώπης και θεαταί των καλών, τα οποία ούτοι υπό την αδιάρρηκτον των νόμων αιγίδα απολαμβάνουσιν..."
  • Επιχειρείται να δοθεί το στίγμα του νέου ελληνικού κράτους με ταυτόχρονη αναφορά στο ιστορικό παρελθόν του έθνους αλλά και διαφαινόμενη πρόθεση ύπαρξής του ως ενός ευνομούμενου κράτους,κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
"O κατά των Tούρκων πόλεμος ημών,... είναι πόλεμος εθνικός, πόλεμος ιερός, πόλεμος του οποίου η μόνη αιτία είναι η ανάκτησις των δικαίων της προσωπικής ημών ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και της τιμής, τα οποία... η σκληρά και απαραδειγμάτιστος των Oθωμανών τυραννία επροσπάθησεν με βίαν να αφαιρέσει και εντός του στήθους ημών να τα πνίξη."
  •  Αιτιολογείται η ένοπλη εξέγερση με αναφορά στη στέρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων μας από τους Οθωμανούς.
"...απεφασίσαμεν ή μάλλον ηναγκάσθημεν να οργανίσωμεν και σύνταγμα πολιτικόν της Ελλάδος· και πρώτον μεν κατά μέρος, οίον το της Ανατολικής χέρσου Ελλάδος, το της Δυτικής χέρσου Ελλάδος, το της Πελοποννήσου, το των νήσων κ. τ. λ. Αλλ' επειδή ταύτα απέβλεπαν μάλλον τας μερικωτέρας σχέσεις, ... διά τούτο ήτον ανάγκη πάσα επομένως να γενή και έν άλλο γενικόν προσωρινόν πολίτευμα εις όλα τα πράγματα και εις όλας τας εσωτερικάς και εξωτερικάς σχέσεις της Ελλάδος επεκτεινόμενον."
  • Περιγράφεται η μετάβαση από τους Τοπικούς Οργανισμούς σε μια κεντρική διοίκηση και αιτιολογείται σαν πιο πρόσφορος τρόπος οργάνωσης για τη διαχείριση όλων των εσωτερικών και εξωτερικών θεμάτων της χώρας.
"... αι κατά μέρος επαρχίαι και νήσοι έπεμψαν τους πληρεξουσίους παραστάτας των· ούτοι λοιπόν εν εθνική συνελεύσει σκεφθέντες και μελετήσαντες ικανώς περί των κοινών πραγμάτων ωργάνισαν μίαν προσωρινήν διοίκησιν, καθ' ην η Ελλάς άπασα μέλλει να κυβερνηθή εφεξής. Ταύτην, και απλώς μεν ως επί της Βάσεως του δικαίου και των ορθών νόμων εστηριγμένην, και εν μέρει δε καθό ωργανισμένην κοινή των Ελλήνων γνώμη, οφείλουσιν όλοι οι λαοί κάτοικοι της Ελλάδος ν' αναγνωρίζωσι μ ό ν η ν - έ ν ν ο μ ο ν - κ α ι - ε θ ν ι κ ή ν - δ ι ο ί κ η σ ι ν αναλόγως προσφερόμενοι."
  • Γίνεται αναφορά στο αντιπροσωπευτικό σύστημα εκπροσώπησης των επιμέρους επαρχιών στην Εθνοσυνέλευση.Ορίζεται η διοίκηση που προκύπτει ως η μόνη νόμιμη για να κυβερνά με βάση το δίκαιο και τους νόμους.
"Τα συνιστώντα την διοίκησιν σώματα είναι δύο· το εκτελεστικόν και το βουλευτικόν, από τα οποία διορίζεται και το δικαστικόν, ανεξάρτητον όμως από εκείνα διόλου."
  • Καθιερώνεται η διάκριση των εξουσιών και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.
"...Έλληνες, είπατε προ ολίγου ότι δεν θέλετε δουλείαν και ο τύραννος χάνεται καθημέραν από το μέσον σας. Αλλά μόνη η μεταξύ σας ομόνοια και ακριβής υποταγή εις την Διοίκησιν ημπορεί να στερεώση την ανεξαρτησίαν σας."
  • Καλούνται οι Έλληνες σε ομόνοια και υποταγή στη Διοίκηση.
"Eίθε ο κραταίος του Yψίστου βραχίων ν ανυψώσει και αρχομένους και άρχοντας, την Eλλάδα ολόκληρον, προς την πάρεδρον αυτού σοφίαν, ώστε ν αναγνωρίσωσι τα αληθή των αμοιβαία συμφέροντα... Eίθε, είθε."
  • Διατυπώνεται επίκληση στη Θεία φώτιση για άρχοντες και αρχόμενους. 
πηγή: http://el.wikisource.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
εικόνα: http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F114/520/3383,13638/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου